اصفهان سیکلت:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 Jetro 250 250cc SF SG SG 2000km
2 تریل انرژایزر با رادیاتور 200cc SF SG SG 2000km
3 پاورجت ۲۰۰ LX 200cc SF SG SG 2000km
4 جترو ۱۵۰cc 150cc SE SG SG 2500km
5 پاورجت NF 150cc SE SG SG 2500km
6 اسکوتر 150cc SF SJ SG 2500km
7 کار 150cc SE SG SG 2500km
8 جترو شکاری 150cc SE SG SG 2500km
9 تریل GY 150cc SE SG SG 2500km
10 آتنا 130cc SE SG SG 2500km
11 جترو ۱۲۵cc 125cc SE SG SF 2000km
12 سوپر جترو 125cc SE SG SF 2000km
13 تیوا 125cc SE SG SF 2000km
14 تکنو پلاس 125cc SF SJ SG 3000km
15 ژوپیتر 125cc SF SJ SG 3000km
16 مینی تریل KSR 110cc SE SG SF 2500km
17 مینی PY 90cc SE SG SF 3000km
18 مینی مانکی 90cc SE SG SF 3000km

 

 

ایران دوچرخ:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 XY249-3A 250cc SG SJ SG 2000km
2 XY249GY-2 250cc SG SJ SG 2000km
3  RT200 200cc SE SG SF 2000km
4 آزما 150cc SE SG SF 2000km
5 ارشیا 150cc SE SG SF 2000km
6  JS150-6H 150cc SF SJ SG 2000km
7 XY150-10B 150cc SF SJ SG 2500km
8 JS140 (V6) 140cc SE SG SG 2500km
9 آزما 125cc SE SG SF 2000km
10 داها 125cc SE SG SF 2000km
11 ارشیا 125cc SE SG SF 2000km
12 آوا JS125-BF3 125cc SE SG SF 2000km

 

 

پیشتاز موتور:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 هائوجیو پیشتاز HJ9 150cc SG SL SJ 3500km
2 هائوجیو پیشتاز HJ6 150cc SG SL SJ 3500km
3 پیشتاز CGL PMT 150cc SF SG SG 2500km
4 پیشتاز CGL DB 150cc SF SG SG 2500km
5 پیشتاز DK 150cc SG SJ SJ 3000km
6 پیشتاز DN 150cc SF SG SG 2500km
7 پیشتاز H22 150cc SE SG SG 2500km
8 کیمکو پیشتاز D4 125cc SF SJ SJ 3500km
9 پیشتاز PMT 125cc SF SG SF 2000km
10 هائوجیو پیشتاز HJ7 125cc SG SJ SJ 3500km
11 پیشتاز CDI 125cc 125cc SF SG SF 2000km
12 پیشتاز CG 125cc 125cc SE SG SF 2000km
13 پیشتاز HJ2 110cc SE SG SF 2000km
14 هائوجیو پیشتاز HJ2 110cc SG SL SG 3500km

 

 

تکتاز موتور:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 VR 230 230cc SF SG SG 2000km
2 هارتفورد HD 200 200cc SE SG SF 2000km
3 هارتفورد VR 200 200cc SE SG SF 2000km
4 مینی 150 150cc SE SG SG 2500km
5 CGL 150 150cc SE SG SG 2500km
6 تکتاز TK 135 135cc SE SG SF 2000km
7 تکتاز TK 125 125cc SE SG SF 2000km

 

 

ثامن سیکلت:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 ZEUS 250 250cc SF SJ SJ 2500km
2 ALVARES 250 250cc SF SJ SJ 2500km
3 CHITUMA-200 200cc SF SJ SJ 2500km
4 Argon 200cc SF SJ SJ 2500km
5 Robin 200cc SF SJ SJ 2500km
6 HERMES 200cc SE SG SG 2500km
7 Sofar 200cc SE SG SG 2500km
8 Rima 160cc SF SG SG 2500km
9 ROSO 160 160cc SF SG SG 2500km
10 کایوت 150cc SF SG SG 2500km
11 کمین 150cc SF SG SG 2500km
12 لوتوس 125cc SF SG SG 2500km
13 باختر 125cc SF SG SF 2000km
14 اترک 125cc SF SG SF 2000km
15 پاکسیما 125cc SF SG SF 2000km
16 لوتوس 110cc SF SG SG 3000km

 

 

جهان همتا سیکلت:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 بنلی 600cc SG SL SJ 3000km
2 فلات GY 250cc SE SG SG 2000km
3 فلات 200cc SE SG SG 2000km
4 فلات DT 200 200cc SE SG SG 2000km
5 همتاز 200cc SE SG SG 2000km
6 همتاز شکاری 200cc SE SG SG 2000km
7 همتاز 150 150cc SE SG SG 2500km
8 همتاز ویکنوریا 150cc SE SG SG 2500km
9 همتاز شکاری 150cc SE SG SG 2500km
10 همتاز ویکتوری NF 150cc 150cc SE SG SG 2500km
11 همتاز سوپر 150 150cc SE SG SG 2500km
12 پزارو 125cc SE SG SF 2000km
13 همرو 125cc SE SG SF 2000km
14 همپا 125cc SE SG SF 2000km
15 همتاز جوانان 125cc SE SG SF 2000km
16 پانیک 125cc SF SJ SG 2500km
17 همتاز RP 125cc SE SG SF 2000km
18 همتاز CPI 110cc SE SG SF 2000km
19 مینی 90cc SE SF SF 3000km

 

روان سیکلت:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 روان QM-R 200 200cc SF SJ SG 2500km
2  روان QM 200 200cc SF SJ SG 2500km
3 روان GY 200cc SE SG SF 2500km
4 روان 125 3D 125cc SE SG SF 3000km
5 روان CG 125 125cc SE SG SF 3000km
6 روان QM 125-10N 125cc SF SG SF 3000km
7 آلتینو 125 KS 125cc SE SG SF 2500km
8 روان QM 110-3C 110cc SE SG SG 3000km

 

 

سیکلت سازان آسیا:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 زیگما CDI 170 170cc SE SG SG 2500km
2 آکورد CS 160 160cc SE SG SG 2500km
3 زیگما CS-135 CMC 135cc SE SG SF 2500km
4 زیگما CDI 125 125cc SE SG SF 2000km
5 زیگما ساچ 125cc SE SG SF 2000km

 

 

صنعتی انرژی موتور:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 کیمکو Venox 260cc SG SL SJ 2500km
2 کیمکو DOWNTOWN 200 200cc SG SL SJ 2500km
3 کیمکو AGILITY 200 170cc SF SL SJ 3000km
4 انرژی CG 150 Alum RIM 150cc SF SG SF 2000km
5 کیمکو AGILIGTY 150 125cc SF SL SJ 3000km
6 کیمکو K-PIPE 125cc SE SL SJ 3000km
7 انرژی کاب اسپرت 125cc SF SJ SG 2500km
8 انرژی کاب 125cc SE SG SF 2000km
9 انرژی CG 125 Alum Spoke 125cc SE SG SF 2000km
10 انرژی CG 125 Alum RIM 125cc SE SG SF 2000km
11 انرژی استاندارد CG 125 125cc SE SG SF 2000km
12 انرژی CG 125 125cc SE SG SF 2000km

 

 

صنعتی تلاش:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 تریل cc250 250cc SG SJ SG 2500km
2 شهاب 200 200cc SF SG SG 2500km
3 تلاش GS 150 150cc SE SG SG 2500km
4 تابان 150 طرح اسپرت 150cc SE SG SG 2500km
5 تابان 150 طرح تریل 150cc SE SG SG 2500km
6 تلاش TGL 150 150cc SE SG SG 2500km
7 شهاب 125cc SE SG SF 2000km
8 تلاش 125cc SE SG SF 2000km
9 تلاش S125 125cc SE SG SF 2000km

 

 

صنعتی شاهین موتور:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 دلتا LX-250-ENDRO 250cc SE SG SG 2000km
2 دلتا AGL 160 شکاری 160cc SE SG SG 2500km
3 دلتا AGL160 160cc SE SG SG 2500km
4 دلتا LF150 سوپر 150cc SE SG SG 2500km
5 دلتا LF150 150cc SE SG SG 2500km
6 هاتف CDI 150 150cc SE SG SG 2500km
7 دلتا 125 L اسپرت 125cc SE SG SF 2000km
8 دلتا CG 125 CDI 125cc SE SG SF 2000km
9 آلتون CG 125 CDI 125cc SE SG SF 2000km
10 امجد CG125CDI 125cc SE SG SF 2000km

 

 

صنعتی زمرد کویر:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 زمرد GY 200 200cc SE SG SG 2500km
2 زمرده Z 200 M 200cc SE SG SG 2500km
3 زمرد استارتی Z 150 ST 150cc SE SG SG 2500km
4 زمرد اسپرت Z150 SA 150cc SE SG SG 2500km
5 زمرد طرح تایوان Z150 150cc SE SG SG 2500km
6 زمرد اسپرت Z150 S 150cc SE SG SG 2500km
7 زمرد CGL 150cc SE SG SG 2500km
8 زمرد Z150 M 150cc SE SG SG 2500km
9 زمرد Z125 M 125cc SE SG SF 2000km
10 زمرد طرح تایوان Z125 T 125cc SE SG SF 2000km
11 زمرد استارتی Z125 ST 125cc SE SG SF 2000km
12 زمرد ویو 125cc SE SG SF 2000km
13 عتیق طرح تایوان A125 T 125cc SE SG SF 2000km
14 زمرد عتیق A125 M 125cc SE SG SF 2000km

 

 

گروه صنعتی آمیکو:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 Trail - 450cc 450cc SG SJ SJ 2500km
2 XR300 300cc SG SJ SG 2000km
3 Ambulance 250cc SF SJ SG 2500km
4 PL - 250cc 250cc SF SG SG 2500km
5 XR - 186cc 190cc SF SG SG 2500km
6 Gulsar - 186cc 190cc SF SG SG 2500km
7 XL150 150cc SF SG SG 2500km
8 XL125 125cc SE SG SF 2000km
9 CG125 125cc SE SG SF 2000km
10 RX 70 70cc SE SG SF 2500km

 

 

گروه صنعتی فارس:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 پیشرو گلد کیو ام 250cc SF SJ SG 2500km
2 پیشرو بلک 250cc SF SJ SG 2500km
3 پیشرو پارس اسپرت کیو ام 250cc SF SJ SG 2500km
4 اونجر 220cc SE SG SG 2500km
5 پالس 220cc SG SL SJ 3000km
6 پیشرو گلد 200cc SF SJ SG 2500km
7 پیشرو پارس اسپرت 200cc SF SJ SG 2500km
8 پیشرو زیپ استار 200cc SE SG SG 2500km
9 باجاج پالس ۲۰۰ ان اس 200cc SF SJ SG 2500km
10 پالس 200cc SG SL SJ 3000km
11 پالس یو جی ۴ 180cc SF SL SG 2500km
12 پالس ۱۸۰ اسپرت 180cc SF SL SJ 2500km
13 تیزتک 150cc SE SG SG 2500km
14 پیشرو پارس اس 150cc SF SJ SG 2500km
15 پیشرو پارس شکاری 150cc SE SG SG 2500km
16 پیشرو ایکس ال 150cc SF SJ SG 2500km
17 بوکسر 150cc SF SL SJ 2500km
18 پیشرو پیام 135cc SE SG SF 2500km
19 پالس ۱۳۵ 135cc SF SL SJ 2500km
20 پیشرو سی جی 125cc SE SG SF 2000km
21 بهتاز 125cc SE SG SF 2000km
22 کبیران 125cc SE SG SF 2000km
23 پیشرو سفر 125cc SE SG SF 2000km
24 تیزتک 125cc SE SG SF 2000km
25 پیشرو پیام 125cc SE SG SF 2000km
26 بوکسر 125cc SF SJ SJ 3000km
27 باجاج دیسکاور 125cc SF SJ SJ 3000km
28 پلاتینا 125cc SE SG SF 2000km
29 پیشرو پیام 110cc SE SG SF 2000km
30 پیشرو پیروز 70cc SE SG SF 3000km

 

 

 گروه صنعتی کبیر:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 کبیر S 200 200cc SE SG SG 2500km
2 کبیر 200 200cc SE SG SG 2500km
3 کبیر KOMCOS 200 200cc SE SJ SG 2500km
4 کبیر شکاریKMC 200 200cc SE SG SG 2500km
5 کبیر KM 200 CDI 200cc SE SG SG 2500km
6 کبیر EVO 150 150cc SE SG SG 2500km
7 کبیر KM 150 150cc SE SG SG 2500km
8 کبیر 150 150cc SE SG SG 2500km
9 کبیر GS 150 150cc SE SG SG 2500km
10 کبیر KML 150 150cc SE SG SG 2500km
11 کبیر PRS 150 150cc SE SG SG 2500km
12 کبیر سوپر 130 130cc SE SG SF 2000km
13 کبیر KMB۱۲۵ 125cc SE SG SF 2000km
14 کبیر CDI۱۲۵ 125cc SE SG SF 2000km
15 تیزتک کار ۱۲۵ 125cc SE SG SF 2000km
16 کبیر سوپر ۱۲۵ 125cc SE SG SF 2000km
17 CENTURO ROCKSTAR 110cc SE SG SG 3000km
18 Mojo 110cc SE SG SG 3000km
19 Gusto 110cc SE SG SG 3000km
20 Arro 110cc SE SG SG 3000km

 

 

گروه صنعتی کثیر:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 کثیر KG200 200cc SE SG SG 2500km
2 بهرو GY200 200cc SE SG SG 2500km
3 رهرو 200 200cc SE SG SG 2500km
4 بهرو KG200 200cc SE SG SG 2500km
5 بهرو 150 150cc SE SG SG 2500km
6 کثیر RACE150 150cc SE SG SG 2500km
7 بهرو 150 150cc SE SG SG 3000km
8 راپکا 125cc SE SG SF 2000km
9 سریر 125cc SE SG SF 2000km
10 کثیر 125cc SE SG SF 2000km
11 سرعت 125cc SE SG SF 2000km
12 کریستال 125cc SE SG SF 2000km
13 بهرو 125cc SE SG SF 2000km
14 مهرو 125cc SE SG SF 2000km
15 بصیر 125cc SE SG SF 2000km
16 درسا 125cc SE SG SF 2000km
17 رایکا 70 70cc SE SG SF 2500km

 

 

متین خودرو زنجان:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 ساوین MKZ 200 200cc SE SG SG 2500km
2 ساوین 200 200cc SE SG SG 2500km
3 سیوان MKZ 200 200cc SE SG SG 2500km
4 متین MKZ 200 200cc SE SG SG 2500km
5 متین MQ 200 200cc SF SJ SG 2500km
6 MKZ169 170cc SE SG SG 2500km
7 ساوین 150 150cc SE SG SG 2500km
8 ساوین MKZ150 150cc SE SG SG 2500km
9 سیوان 150 150cc SE SG SG 2500km
10 متین 150 150cc SE SG SG 2500km
11 متینCGL150 150cc SE SG SG 2500km
12 MKZ 150 150cc SE SG SG 2500km
13 متین MKZ 139 140cc SE SG SG 2500km
14 ساوین CDI 125 125cc SE SG SF 2000km
15 سیوان CDI 125 125cc SE SG SF 2000km
16 متین CDI 125 125cc SE SG SF 2000km
17 متین S 125 125cc SE SG SF 2000km
18 متین BIZ 125 125cc SE SG SF 2000km
19 نمین CDI 125 125cc SE SG SF 2000km
20 CG 125 MKZ 125cc SE SG SG 3000km
21 متین پونک 70 70cc SE SG SF 3000km
22 متین پونک 50 50cc SE SG SF 3500km
23 متین 50 50cc SE SG SF 3500km

 

 

نیرو محرکه:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 نامی QM 200 200cc SF SJ SG 2500km
2 نامی TM 200 200cc SE SG SG 2500km
3 نامی BM 200 200cc SE SG SG 2500km
4 نامی CB 200 200cc SE SG SG 2500km
5 نامی Z-One 200 200cc SE SG SG 2500km
6 نامی 200 200cc SE SG SG 2500km
7 نامی GL-150 150cc SE SG SG 2500km
8 نامی 150 150cc SE SG SG 2500km
9 نامی BD 125 125cc SE SG SF 2000km
10 نامی 125 125cc SE SG SF 2000km

 

 

نیرو موتور شیراز:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 دایچی GM248 200cc SG SL SJ 3000km
2 احسان 249 200cc SE SG SG 2500km
3 دایچی 200 200cc SG SL SJ 3000km
4 پرواز GS 200 200cc SE SG SG 2500km
5 ناتالی 200cc SE SG SG 2500km
6 پرواز GLX 200 200cc SE SG SG 2500km
7 پرواز 200 200cc SE SG SG 2500km
8 دایچی EH 150 150cc SG SL SJ 3000km
9 احسان EH 150 150cc SE SG SG 2500km
10 ناتالی 150 150cc SE SG SG 2500km
11 پرواز SK 150 150cc SE SG SG 2500km
12 سما 150 150cc SE SG SG 2500km
13 سهر 150 150cc SE SG SG 2500km
14 دایچی 135 140cc SG SL SJ 3000km
15 Antab 125cc SE SG SF 2000km
16 آرزو 125cc SE SG SF 2000km
17 ارشد 125cc SE SG SF 2000km
18 دایچی RD 125 125cc SG SL SJ 3000km
19 احسان CG125 125cc SE SG SF 2000km
20 احسان RD 125 125cc SE SG SF 2000km
21 قرن 125 125cc SE SG SF 2000km
22 غزال 125 125cc SE SG SF 2000km
23 مهتاب 125 125cc SE SG SF 2000km
24 پرواز GLX 125 125cc SE SG SF 2000km
25 پرواز JH 125 125cc SE SG SF 2000km
26 پرواز طلایی 125cc SE SG SF 2000km
27 PMS 125cc SE SG SF 2000km
28 سهر CG 125 125cc SE SG SF 2000km
29 سما CG 125 125cc SE SG SF 2000km
30 تک پر CG 125 125cc SE SG SF 2000km
31 ویلا CG 125 125cc SE SG SF 2000km
32 دایچی 100 110cc SG SL SG 3000km
33 پرواز GL 100 110cc SE SG SF 2000km
34 پرواز 70 70cc SE SG SF 3500km

 

 

یکتاز سیکلت کویر:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 کویر رادیسون 250 250cc SE SG SG 2500km
2 کویر T2 250cc SE SG SG 2500km
3 کویر STR 200 200cc SE SJ SG 2500km
4 کویر CDI 200 200cc SE SG SG 2500km
5 کویر رادیسون 200 200cc SE SG SG 2500km
6 کویر GLX 150 Type 2 150cc SE SG SG 2500km
7 کویر S1 150cc SE SG SG 2500km
8 کویر S4 150cc SE SG SG 2500km
9 کویر CDI 150 150cc SE SG SG 2500km
10 کویر T1 125cc SE SG SF 2000km
11 کویر رکورد 125cc SE SG SF 2000km
12 کویر رادیسون Type 1 125cc SE SG SF 2000km
13 کویر رادیسون Type 2 125cc SE SG SF 2000km
14 کویر M3 125cc SE SG SF 2000km
15 کویر CDI 125 125cc SE SG SF 2000km
16 کویر MT4 88 90cc SE SG SF 2500km
17 کویر M1 70 70cc SE SG SF 2500km
18 کویر MT2 70cc SE SG SF 2500km
19 کی تی ام SX 50 50cc SE SJ SG 4000km

 

 

TVS:

ردیف نام موتورسیکلت حجم حداقل حداکثر مناسب حداکثر زمان تعویض
1 آپاچی 180 ABS 180cc SG SL SJ 3000km
2 آپاچی RTR 180 180cc SG SL SJ 3000km
3 آپاچی RTR 160 160cc SG SL SJ 3000km